PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja koordinoi tapahtumia ja killan resurssien käyttöä. Puheenjohtaja toimii hallituksen koordinoijana ja henkisenä tukena. Nämä tehtävät sekä ulkosuhteiden hoitaminen vaatii oman itsensä likoon panemista ja ymmärrystä ajankäytön hallinnasta. Puheenjohtaja edustaa kiltaa, vaalii suhteita sekä kokoonkutsuu / johtaa hallituksen kokoukset. Puheenjohtajan varahenkilönä toimii varapuheenjohtaja, jonka hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa.

Tehtävät:

 • Hallituksen kokousten valmistelu ja esityslistojen tekeminen
 • Kokouksen puheen johtaminen, puheenvuorojen jakaminen ja kokousjärjestyksestä huolehtiminen
 • Toimintasuunnitelman toteutumisesta huolehtiminen
 • Aikatauluttaminen
 • Jatkuvuuden takaaminen
 • Edustaminen
 • Suhdeverkon ylläpito ja syventäminen
 • Kannustus ja motivointi
 • Visiointi
 • Tiivis yhteistyö Kaplaakin Alumnin kanssa

Tavoitteet:

 • Hyvä ilmapiiri hallituksen sisällä sekä hallituksen ja jäsenistön välillä
 • Hallituksen ja toimihenkilöiden yhteentoimiminen ja toimintasuunnitelman noudattaminen
 • Muutoksen mahdollistaminen
 • Suhteiden parantaminen ja ylläpito killan ulkopuolisten tahojen kanssa
 • Jatkuvuus (seuraavan vuoden hallitus ei joudu astumaan tyhjän päälle)

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Pidät haasteista ja organisointikykysi on vähintäänkin kohtalainen. Voit olla kiinnostunut detalji-tason tiedosta, mutta pystyt näkemään myös kokonaisuuden. Kykenet tarvittaessa pitäytymään suunnittelutasolla ja annat muiden hoitaa toteutuksen.

Sinulla on riittävästi aikaa ja mielenkiintoa kilta-asioiden hoitamiseen. Yllättäviä tilanteita voi syntyä, joten paineensietokyky ja asioiden priorisointi ovat ehdottomat kyvyt tämän tehtävän hoitamiseen. Kykenet motivoimaan itsesi tiukoissakin tilanteissa.

Et tyydy entiseen, vaan kannustat hallitustasi muutokseen. Diplomaattisuus on tärkeä ominaisuus omien tavoitteiden muuttamisessa hallituksen yhteisiksi tavoitteiksi. Tiedät mitä tapahtuu. Kykenet allokoimaan henkilöresurssit siten, että eri töitä suorittavat motivoituneet henkilöt. Tarvittaessa kykenet luomaan lisämotivaatiota henkilöille, joiden kanssa olet kanssakäymisessä.

Olet toiminut aikaisemmin killan hallituksessa tai vastaavassa.

Pystyt saavuttamaan muiden ihmisten luottamuksen ja luottamaan heihin.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

 • Johtamis- ja organisointikyvyn kasvaminen
 • Motivointi
 • Palautteen antaminen
 • Ihmisten johtaminen
 • Ajanhallinnan tehostuminen
 • Suhdeverkoston syntyminen: yritykset, ainejärjestöt, laitos, osasto, muut toimijat
 • Esiintymiskyvyn parantuminen
 • Ongelmanratkaisun tehostuminen
 • Rohkaistuminen päätöksentekoon ja vastuun kantamiseen
 • Paljon uusia asioita, joita ei muualla opi

KV- JA ESTIEM-VASTAAVA

Kv- ja ESTIEM-vastaava toimii killan kansainvälisenä linkkinä. Kv- ja ESTIEM-vastaava on myös Local Responsible (LR) eli vastaa ESTIEM-toiminnasta Lappeenrannassa (Local Group Lappeenranta).

Tehtävät:

ESTIEM-vastaava osallistuu ESTIEM-tapahtumiin ja pyrkii  järjestämään niitä myös Lappeenrannassa. ESTIEM-vastaava tekee yhteistyötä muiden eurooppalaisten tuta-kiltojen kanssa ja valitsee killalle edustajat kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin ESTIEM Council Meetingeihin ja Regional Coordination Meetingeihin. Hän järjestää vuosittain TIMES (Tournament in Managerial and Engineering Skills) -caseratkontakilpailun sekä LG Exchangen. Hän on myös aina tarvittaessa mukana ESTIEMin päätöksenteossa. ESTIEM- ja KV-vastaava huolehtii myös siitä, että kansainväliset tuotantotalouden tutkinto-opiskelijat löytävät Kaplaakin tapahtumiin. 

Tavoitteet:

 • ESTIEM LG Lappeenrannan toiminnan jatkuvuus, kehitys ja kasvu
 • KV-opiskelijoiden huomioiminen Kaplaakin järjestämissä tapahtumissa
 • Killan tunnettuus muualla Euroopassa

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Tehtävä vaatii diplomaattista asennetta ja avoimuutta. ESTIEM-vastaavan on kyettävä kommunikoimaan ja tuomaan asiansa selkeästi esille englanniksi. Hänen on myös kyettävä pitämään yllä yhteistyösuhteita yrityksiin ja osastoon, mikä korostuu erityisesti tapahtumia järjestettäessä.

Mitään aikaisempaa kokemusta vastaavista toimista ei tarvitse olla, kunhan hakija on asiasta kiinnostunut, kielitaitoinen, reipas, ennakkoluuloton ja riittävän vastuuntuntoinen.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Euroopanlaajuisen kontaktiverkoston ja kohentuvan kielitaidon. Tehtävä tarjoaa myös uusia ystäviä, kehittyvät vuorovaikutustaidot ja lisääntyvän itsevarmuuden. Myös organisointikyky kehittyy vuoden aikana huimasti.

OPINTOVASTAAVA

Opintovastaava valvoo kiltalaisten etuja ja pyrkii auttamaan kaplaakilaisia opintoihin liittyvissä ongelmissa. Opintovastaava toimii killan ja koulutusohjelman välissä viestinviejänä ja edustaa Kaplaakia erilaisissa opintoihin liittyvissä toimikunnissa. 

Tehtävät:

Opintovastaavan vastuulla on kerätä jokaisen periodin päätteeksi kurssipalautteet ja toimittaa niistä raportit kurssien vastuuopettajille. Hänen tehtävänään on myös edustaa Kaplaakia koulutusohjelman Kotipiirissä, LTKY:n edunvalvontatoimitukunnassa, sekä opintovastaavien ja LUT:n tapaamisissa. 

Opintovastaavan toimenkuvaan kuuluu myös jäsenistön kuunteleminen opetukseen liittyvissä asioissa ja opettajien toiminnassa koetuissa epäkohdissa, sekä näiden tietojen vieminen eteenpäin.

Opintovastaava myös ylläpitää Kaplaakin blogia, jossa julkaistaan tutalaisia koskettavia postauksia. 

Tavoitteet:

 • Viedä kaplaakilaisten terveisiä koulutusohjelman ja LUT:n tietouteen
 • Kaplaakin blogin ylläpito
 • Fuksien casekoulutuksen vakiinnuttaminen 

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Hakijalta vaaditaan järjestelmällisyyttä ja oma-toimisuutta tehtävien suorittamiseksi sekä innokkuutta näiden loppuunsaattamiseksi. Reippaus ja avoimuus sekä diplomaattisuus ovat eduksi etenkin toimiessasi linkkinä koulutusohjelman suuntaan. 

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Mahdollisuuden oppia uutta, kehittää organisointikykyjäsi sekä saada äänesi kuuluviin opintoihin liittyvissä asioissa.

TALOUSVASTAAVA

Talousvastaavan vastuulla on varmistaa killan taloudelliset toimintaedellytykset. Hänen sormiensa lävitse kulkee koko killan rahavirta. ”Kirstun vartija” toimii puheenjohtajan rinnalla ns. hallinto- tai tukitiimissä esittäen mielipiteensä asiaan kuin asiaan, varsinkin jos siihen liittyy rahan käyttö.

Tehtävät:

 • Taloushallinto:
  • Kirjanpito
  • Budjetointi (Tiimien ja suurimpien tapahtumien budjetit)
  • Tilinpäätös
  • Talousarvio
 • Juoksevat asiat (Laskujen maksu, myynnin seuraaminen)
 • Killan toiminnan taloudellinen koordinointi, suunnittelu ja ennusteiden laatiminen
 • Tilanneraportointi killan hallitukselle
 • Jäsenrekisterin ylläpito

Tavoitteet:

Killan taloudellisen kokonaiskuvan hahmottaminen ja järkevä talouden ohjaus. Nollatulos tilinpäätöksessä, onnistunut budjetointi ja budjettien noudattaminen. Talousvastaavan harteilla lepää myös jäsenistöä tyydyttävä resurssien jako ja osaltaan toiminnan kehittäminen.

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Talousvastaava on luonteeltaan tunnollinen ja järjestelmällinen. Hän pystyy hahmottamaan kokonaisuuksia ja toisaalta käsittelemään yksittäisiä asioita tarkasti. Hän on sosiaalinen ja huumorintajuinen ja pystyy näitä ominaisuuksiaan hyödyntäen ohjaamaan killan taloutta hyvässä hengessä ilman suurempaa hampaiden kiristelyä. Talousvastaavan on oltava vastuullinen ja pitkäjänteinen.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Tehtävässään talousvastaava hankkii arvokasta käytännön kokemusta yhdistyksen taloushallinnosta ja yhdistystoiminnasta. Taloushallinnon asteittainen digitalisoituminen mahdollistaa killan talousvastaavan työnkuvan muutoksen enemmän strategiapohjaiseen toiminnansuunnitteluun, joka tekee tehtävästä erittäin monipuolisen. Talousvastaavan suhdeverkosto laajentuu niin killan, yo-kunnan, schoolin kuin yritystenkin suuntaan. Talousvastaavan tehtävistä on apua myös tuta-opinnoissa, ja pestillä on CV-arvoa. 

EXCURSIOVASTAAVA

Excursiovastaavan toimena on järjestää viihdyttäviä seuramatkoja ympäri Suomea (ja joskus jopa ulkomaille!).

Tehtävät:

Excursiot ovat yksi perinteikkäimmistä ja pidetyimmistä opiskelijatapahtumista. Kaplaakin excursiovastaava järjestää Kaplaakin jäsenille ja muillekin Skinnarilan Vapaavaltion asukkaille erilaisia excursioita eli yritysvierailuja/bussimatkoja eri puolille Suomea. Kaplaakin ekskursiovastaava hoitaa toimikautensa aikana noin neljän excursion järjestelyt: Fuksikursio ja Pukukursio syksyllä ja Duunikursio ja Rankka keväällä. Näiden lisäksi hän on usein se henkilö, joka hoitaa kuljetusten järjestelyt, jos joskus bussikyytejä tarvitaan. Excursiovastaava on yhteydessä liikennöitsijöihin, muiden kaupunkien opiskelijajärjestöihin ja yritysten edustajiin hoitaessa toimeaan. 

Tavoitteet:

 • Hauskojen ja viihdyttävien seuramatkojen järjestäminen, joissa tutustutaan kattavasti eri yrityksiin ja muiden paikkakuntien opiskelijakulttuureihin
 • Vieraspaikkakuntalaisten opiskelijoiden Lappeen Ranta -vierailujen hoitaminen 

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Olet ollut vähintään yhdellä, mutta toivottavasti myös useammalla excursiolla jo aiemmin. Uskallat tarttua puhelimeen ja ottaa yhteyttä eri tahoihin (mm. muut opiskelijajärjestöt) hoitaessasi toimeasi. Olet sosiaalinen, järjestelykykyinen ja useimmiten kun muiden meno hyytyy, niin sinä jaksat vielä.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Suhteita ulkomaailmaan, järjestelykyvyn parantumista, kokemusta, vastuuta, uusia ystäviä sekä taatusti hauskoja excursioita (koska sinä itse järjestät ne! 🙂 )

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on hoitaa ja kehittää Kaplaakin suhteita yrityksiin ja muihin vastaaviin tahoihin. Yrityssuhdevastaavan tehtävä on mielenkiintoinen näköalapaikka Kaplaakin yhteistyökumppaneihin ja koko Suomen yrityskenttään. Pesti on vaativa, mutta erittäin palkitseva.

Tehtävät:

Yrityssuhdevastaavan tärkein tehtävä on pitää yllä suhteita killan nykyisiin yhteistyökumppaneihimme ja nuuskia uusia mielenkiintoisia kumppaniehdokkaita. Lisäksi varainkeruu ja sponsorien hankkiminen Kaplaakin tapahtumiin kuuluu toimenkuvaan. Myös fuksien haalarimainosten myyminen ja haalareiden tilaaminen kuuluu yrityssuhdevastaavan tehtäviin.

Tavoitteet:

 • Yritysyhteistyön kehittäminen
 • Killan varainkeruu
 • Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen
 • Haalarimainosten myynti
 • Kaplaaki Network -toiminnan laajentaminen uusien yhteistyökumppanien avulla

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Tavoitteellisuus ja myyntihenkisyys ovat yrityssuhdevastaavan tehtävässä tärkeitä. Olet diplomaattinen ja yhteistyökykyinen. Ymmärrät yrityksien tarpeita ja kykenet asiakaslähtöiseen toimintaan. Niin kirjallinen kuin suullinen kommunikaatiotaitosi tulee olla hyvällä tasolla, sillä tulet käyttämään paljon aikaasi sähköpostien ja kirjeiden kirjoittamiseen sekä puhelimessa. Valmiista kontakteistasi yrityskenttään on hyötyä, mutta ne eivät ole ollenkaan välttämättömyys.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

 • Näköalapaikan Suomen yrityskenttään
 • Itsevarmuutta tuleviin haasteisiin
 • Lisääntyneet vuorovaikutustaidot
 • Kokemusta hallitustyöskentelystä
 • Parantunutta organisointikykyä

PROJEKTIVASTAAVA

Projektivastaavan tärkein tehtävä on vuosijuhlien järjestäminen. Projektivastaava toimii vuosijuhlien pääjärjestäjänä apunaan vuosijuhlatoimikunta ja myös tarvittaessa koko muu hallitus. Lisäksi projektivastaavan tehtävinä on muiden killan tapahtumien, kuten sitsien järjestäminen yhdessä isännän ja emännän kanssa. 

Tehtävät:

Projektivastaavan vastuulla on järjestää vuoden hienoin tapahtuma eli vuosijuhla. Vuosijuhlien järjestäminen alkaa heti hallitusvuoden alussa ja toimeen on tartuttava välittömästi projektivastaavaksi valinnan jälkeen. Sitsit ja muut killan tapahtumat järjestetään yhdessä killan muiden toimijoiden kanssa, mutta projektivastaavalla on tapahtumista päävastuu. 

Tavoitteet:

 • onnistuneet vuosijuhlat
 • teekkariperinteiden kunniakas jatkuminen
 • jäsenistön aktivoiminen
 • budjetin noudattaminen
 • suhteiden luominen ja ylläpito muihin opiskelijoihin

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Vuosijuhlia järjestäessä tärkeää on aktiivisuuden ja asiaan paneutumisen lisäksi uskaltaa kysyä neuvoa aiemmilta järjestäjiltä. Perinteitä tulee osata kunnioittaa mutta joitakin asioita myös kyseenalaistaa. Muissa projekteissa aktiivisuus ja oma-aloitteisuus on olennaista. Innokkuus ja kekseliäisyys ovat plussaa. 

Projekteista on hyvä olla aiempaa kokemusta. Vuosijuhlat vaativat hyvää organisointikykyä sekä projektin hallintaa.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Ehdottomasti kokemuksia ja uuden oppimista. Vuosijuhlia ja muita projekteja (esim. sitsit, cocktail tilaisuudet) järjestäessä saat paljon uusia kontakteja muihin kiltoihin, järjestöihin ja yrityksiin. Projektivastaavan pestissä sinulla on mahdollisuus kehittää uusia perinteitä killalle ja parantaa jäsenistölle tarjottavaa toimintaa. 

SIHTEERI

Sihteeri on useimmiten ensimmäisen vuoden opiskelija. Sihteerin tehtäviin kuuluu Kaplaakin hallituksen kokouksissa sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjojen laadinta.

Tavoitteet:

 • Tarpeellisen tiedon kulkeutuminen jäsenistölle
 • Siistit ja selkeät pöytäkirjat
 • Tapahtumien valokuvaus

Hakijalta edellytetään:

Sinulla on hyvä ilmaisutaito ainakin kirjallisesti, jotta pöytäkirjat ovat selkeitä ja miellyttäviä lukea. Sihteerin homma ei vaadi erityisiä atk-taitoja. Aktiivisuus, reippaus, tarkkuus ja oma-alotteisuus ovat sihteerin tuikitärkeitä ominaisuuksia.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Tehtävä tarjoaa luonnollisesti kaikki hallitustoiminnan edut, sillä sihteeri osallistuu muun hallituksen mukana paljon muuhunkin kuin hallituksen kokouksiin. Toimenkuvan myötä tulevat tutuksi mm. kokoustekniikka ja pöytäkirjojen kirjoittaminen. Tehtävien lomassa myös ilmaisutaito kehittyy entisestään.

EMÄNTÄ JA ISÄNTÄ

Isäntä ja emäntä ovat lähes poikkeuksetta ensimmäisen vuoden opiskelijoita. He tulevat loistavasti toimeen kaikkien kanssa ja vastaavat nimikkeidensä mukaisesti kiltalaisten viihtyvyydestä sekä hyvinvoinnista opiskelun ulkopuolisissa asioissa.

Tehtävät:

Isäntä ja emäntä järjestävät saunailtoja toisten kiltojen EI-sektoreiden kanssa (n. yksi (1) kerta/kk) PK 5: kerho-/saunatiloissa. He huolehtivat myös erinäisten tapahtumien (esim. sitsit) ruoka- ja juomahuollosta. Emäntä ja isäntä toimivat yhdessä projektivastaavan ja muun hallituksen kanssa tapahtumien järjestelijöinä, joten tehtävät eivät rajoitu ainoastaan nautintoaineisiin. He ovatkin käytännössä projektivastaavan oikea sekä vasen käsi! 

Tavoitteet:

 • Iloiset ja piristävät saunaillat
 • Varmistaa muiden hyvinvointi erilaisissa tapahtumissa
 • Teekkariperinteiden kunniakas jatkaminen
 • Killan edustaminen

Hakijan suositeltavat ominaisuudet:

Olet luonteeltasi sosiaalinen, kekseliäs, aktiivinen sekä vastuuntuntoinen. Tehtävä vaatii oma-aloitteisuutta sekä välillä pitkiä hermoja. Oma auto on plussaa, mutta tarvittaessa tavaroiden kuljetukseen löytyy useimmiten kulkuneuvo, joten auto ei todellakaan ole välttämätön. 

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Ehdottomasti hienoja kokemuksia ja uuden oppimista. Saunailtoja, sitsejä jne. järjestäessä saa paljon uusia kontakteja muihin kiltoihin ja ainejärjestöihin sekä organisointikyky kehittyy. Isännän tai emännän pestissä luot paljon uusia kavereita ja sinulla on mahdollisuus olla tuomassa hyvää mieltä jäsenistölle. 

LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMIHENKILÖ

Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö järjestää tervehenkisiä tapahtumia ainejärjestön opiskelijoille, sekä kasaa Kaplaakin joukkueet kiltaolympialaisiin. 

Tehtävät:

Liikunta- Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö vastaa killan omien liikuntatapahtumien järjestämisestä. Tehtävässä on olennaisena osana opettaa kyykän salat uusille opiskelijoille. Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö on mukana yliopiston Liikuntatoimikunnassa ja järjestää kiltaolympialaiset muiden ainejärjestöjen liikuntatoimihenkilöiden kanssa.
Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö kehittää Kaplaakin jäsenistön tietoutta yliopiston liikuntamahdollisuuksista. Toimihenkilö vastaa Kaplaakin monitoimisalivuorosta ja sen ohjelmasta. Tärkeänä osana pestiä on auttaa hallituksen projektivastaavaa, sekä EI-sektoria tapahtumien järjestämisessä. 

Tavoitteet:

 • Tervehenkiset liikuntatapahtumat
 • Jäsenistön kannustaminen liikkumaan 
 • Kiltaolympialaisten järjestäminen

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Tehtävä vaatii oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta liikuntaan. Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilön ei tarvitse olla himoliikkuja, mutta hänen tulee kannustaa muita harrastamaan liikuntaa ja vaalimaan hyvinvointia.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Tehtävässä pääsee järjestämään tapahtumia Kaplaakin jäsenille ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Liikuntatoimikunnassa tutustuu muiden ainejärjestöjen liikuntavastaaviin ja pääsee mukaan järjestämään kiltaolympialaisia.

FUKSIVASTAAVA

Fuksivastaava toimii killan osalta fuksien esikuvana jo ohjaajana. Tehtävät painottuvat fuksiviikkojen ja wapun lisäksi vapaa-aikaan ja erilaisiin tapahtumiin. Fukseille fuksivastaava on tärkeä henkilö oman tutorin lisäksi, ja fuksivastaava oppiikin tuntemaan liki kaikki omat fuksinsa.

Tehtävät:

Koordinoi fuksien vapaa-ajan toimintaa ja tapahtumia. Fuksivastaava on olennainen henkilö tapahtumia kehitettäessä, ja hän tekee tiivistä yhteistyötä muiden kiltojen fuksivastaavien ja LTKY:n vapaa-ajan sektorin kanssa. Hän toimii myös yhtenä linkkinä kiltojen ja ylioppilaskunnan välillä.

Kaikki nämä tehtävä kulminoituvat fuksipisteläystäkkeeseen, johon fuksivastaava merkkaa fuksin käymät tapahtumat ja suorittamat tehtävät. Fuksivastaavan tehtäviin kuuluu myös koordinoida Fukslaakin tekeminen muun hallituksen pienellä tuella tietenkin.  Syksyllä tehtäviin kuuluu Kaplaakin Fuksijaoston kokoaminen ja organisointi, sekä lopulta bileiden järjestäminen yhdessä muiden kanssa. 

Tavoitteet:

 • Tutustuttaa fuksit toisiinsa
 • Luoda rento ilmapiiri
 • Saada fuksit mukaan teekkarielämään
 • Kehittää teekkarielämää ja “Skinnarilan henkeä”
 • Missä mennään -raportointi killan hallitukselle

Hakijan suositeltavat ominaisuudet:

Tuntee ja tietää Skinnarilan tapahtumat ja vapaa-ajan aktiviteetit. Tulee kaikkien ihmisten kanssa toimeen ja jaksaa ”näyttäytyä” tapahtumissa koko vuoden ajan.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Loistavan verkoston ja erityisesti paljon uusia tuttavuuksia. Ilmaisia bileitä ja unohtumattomia kokemuksia ja hetkiä. Kokonaiskuvan killan toiminnasta.

PR-TOIMIHENKILÖ

PR-toimihenkilön päätoiminen tehtävä on välittää Kaplaakin jäsenistöä koskevaa tietoa jäsenille sekä päivittää killan nettisivuja ja sosiaalista mediaa.

Tehtävät:

PR-toimihenkilö tiedottaa Kaplaakin jäseniä killan järjestämistä tapahtumista, killan jäsenille sopivista työpaikoista sekä tarpeen mukaan myös muista tapahtumista. PR-toimihenkilö käyttää omaa harkintaansa välittäessään ylioppilaskunnalta, muilta killoilta ja ulkopuolisilta tahoilta tulevia ilmoituksia ja mainoksia. Uutisten päivittäminen killan kotisivuille sekä sähköpostilistojen hallinnointi kuuluu myös hänen toimenkuvaansa. Lisäksi PR-toimihenkilö päivittää killan tapahtumista aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet:

 • Tarpeellisen tiedon kulkeutuminen jäsenistölle
 • Kotisivujen laadukas ilme ja päivittäminen
 • Kaplaakin näkyvyyden parantaminen sosiaalisessa mediassa

Hakijalta edellytetään:

Sinulla tulee olla hyvä ilmaisutaito ainakin kirjallisesti, jotta ilmoitukset ovat selkeitä ja miellyttäviä lukea. Kekseliäisyys on ominaisuus, josta on apua varsinkin tapahtumamainoksia kirjoiteltaessa. Mieleenpainuva ja puoleensavetävä mainos vaikuttaa suuresti tapahtuman saavuttamaan suosioon. PR-toimihenkilön pestissä tietojenkäsittelytaidot ovat plussaa, mutta erikoisosaamista ei vaadita.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Tehtävä tarjoaa luonnollisesti kaikki hallitustoiminnan edut, kuten paljon uusia kavereita ja mahdollisia hyödyllisiä kontakteja työelämääkin ajatellen. Lisäksi pääset toteuttamaan itseäsi, ilmaisutaitosi kehittyy entisestään ja opitpa vielä ylläpitämään killan kotisivua.

TEK- JA ALUMNITOIMIHENKILÖ

Tekniikan Akateemisilla on jokaisessa killassa kiltayhdyshenkilö, eli kyhi. Hän jakaa kiltalaisille tietoa kaikista TEKin palveluista, jäseneduista ja tapahtumista sekä osallistuu TEKin tapahtumien järjestämiseen Lappeenrannassa.  Lisäksi kyhin tehtävänä on rekrytoida fukseja TEKin jäseniksi yhdessä tuutoreiden kanssa.  Kiltayhdyshenkilö toimii linkkinä liiton ja opiskelijan välillä ja edustaa kiltaa puheenjohtajan kanssa TEKin vuosittaisissa tapahtumissa. Kiltayhdyshenkilö toimii TEKin edustajana killassa sekä on toimihenkilönä mukana myös muussa Kaplaakin toiminnassa. 

Toimihenkilön tulee olla myös yhteydessä Kaplaakin Alumni ry:n kanssa.  Hänen päätehtävänään on järjestää yhdessä Kaplaakin Alumin hallituksen kanssa viikonlopun mittainen Täyskymppi-alumnitapahtuma.  Lisäksi tehtävään kuuluu tarvittaessa yhteydenpito Kaplaakin Alumniin sekä kehittää Kaplaakin ja Kaplaakin Alumin välistä yhteistyötä. 

KILTAHUONETOIMIHENKILÖ

Kiltahuonetoimihenkilö pitää huolta kiltahuoneen järjestyksestä, maito- ja kahvivarastojen täydentämisestä sekä kiltahuoneen asiaankuuluvasta viihtyvyydestä. Myös aktiivista osallistumista killan tapahtumiin pidetään tärkeänä.

Tavoitteet:

 • Kiltahuoneen viihtyvyyden säilyttäminen
 • Kiltahuoneelle tehtävät uudistukset ja muut projektit
 • Maito- ja kahvivaraston ylläpitäminen siten, etteivät ne pääse loppumaan
 • Beer Bong -pöytien vuokraaminen ja kunnostus
 • Kaplaaki-tuotteiden, eli haalarimerkkien ja t-paitojen, inventaario
 • Mahdollinen avunanto muiden toimijoiden sitä tarvitessa

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Olet järjestelmällinen ja osaat olla luomassa hyvää ilmapiiriä kiltahuoneelle. Olet innovatiivinen keksimään erilaisia keinoja maidon ja kahvin hakemiseen, tai sinulla on mahdollisuus käyttää autoa. Avuliaisuus on yksi vahvoista osa-alueistasi ja tykkäät olla monessa mukana.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Järjestelmällisyyden ja organisointikyvyn parantumisen lisäksi pääset tutustumaan Kaplaakin toimintaan ja saat uusia kokemuksia opiskelun ohella. Pääset myös vaikuttamaan kaplaakilaisten sydämen eli kiltahuoneen viihtyvyyteen.

KV-TOIMIHENKILÖ

Kv-toimihenkilö auttaa Kaplaakin Kv- ja ESTIEM-vastaavaa killan kansainvälisissä asioissa ja yhteistyössä he toimivat killan kansainvälisenä linkkinä sekä yliopistoon että ESTIEMiin liittyvissä aiheissa. 

Tehtävät:

Kv-toimihenkilön suurin tehtävä on avustaminen killan Kv- ja ESTIEM- aiheisissa asioissa. Hän osallistuu ESTIEM-tapahtumiin ja avustaa niiden järjestämisessä Lappeenrannassa yhdessä Kv- ja ESTIEM-vastaavan kanssa. Kv-toimihenkilö julkaisee englanninkielisen viikkotiedotteen ja kokoaa fukslaakin uusille englanninkielisille maisterivaiheen opiskelijoille kesän aikana. Pitkin vuotta kv-toimihenkilö myös kääntää erilaisia tapahtumakuvauksia englanniksi.Toimihenkilön tehtäviin lukeutuu lisäksi kv-tuutoreihin yhteydenpito Kaplaakin tiedotusasioista uusille opiskelijoille.

Tavoitteet:

 • KV-toiminnan tuominen osaksi killan luonnollista toimintaa
 • ESTIEM-toiminnan jatkuvuus ja kehitys Lappeenrannassa
 • Tuotantotalouden maisterivaiheen KV-opiskelijoiden huomioiminen ja aktivoiminen.

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Tehtävä vaatii diplomaattista asennetta ja avoimuutta. KV-toimihenkilön on kyettävä kommunikoimaan ja tuomaan asiansa selkeästi esille englanniksi niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Mitään aikaisempaa kokemusta vastaavista toimista ei tarvitse olla, kunhan hakija on asiasta kiinnostunut, kielitaitoinen, reipas, ennakkoluuloton ja riittävän vastuuntuntoinen. Kaplaakin KV- ja ESTIEM -vastaava tulee avustamaan KV-toimihenkilöä, joten yksin kaikkea ei tarvitse hoitaa. 

Mitä tehtävä tarjoaa sinulle?

Tämä tehtävä tarjoaa sinulle euroopanlaajuisen kontaktiverkoston ja erittäin kattavan kuvan ESTIEMin toiminnasta. Tehtävän myötä vuorovaikutustaitosi ja kielitaitosi tulevat kasvamaan huimasti. Myös organisointikykysi kehittyvät vuoden aikana merkittävästi.

Search