1 §

Yhdistyksen nimi on Kaplaaki, ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, tarkoituksena on:

 • yhdistää Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoita;
 • herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin;
 • ajaa jäsentensä etuja yliopistossa ja ammatillisissa yhteisöissä;
 • toimia yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa opiskelijoiden sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä koulutuspoliittisissa kysymyksissä opetuksen kehittämiseksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja maamme muissa korkeakouluissa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta

 • järjestää kokouksia, juhlia ja opintomatkoja;
 • järjestää opintoihin, yliopistoon, korkeakoulupoliittisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia;
 • hoitaa tiedotustoimintaa sekä jakaa killan toimintaa käsittelevää aineistoa jäsenistölle;
 • auttaa uusia jäseniään perehtymään yliopistoon ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintojen alkuvaiheessa ilmenevistä ongelmista;
 • voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja sekä kantaa ja vastata;
 • pitää yhteyttä alan järjestöihin ja yhdistyksen vanhoihin jäseniin, sekä
 • järjestää yhdessäolotilaisuuksia.

4 §

Killan virallinen kieli on suomi.

 

5 §

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet, ulkojäsenet ja kannattavat jäsenet

6 §

Killan varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään jokainen hyvämaineinen LUT-yliopiston läsnäoleva tuotantotalouden pääaineopiskelija, joka on suorittanut killan liittymismaksun. Jäsen erotetaan tai halutessaan siirretään ulkojäseneksi kun henkilö on suorittanut tutkinnon LUT-yliopistossa tai muutoin eroaa.

7 §

Kunniajäseneksi kilta voi kutsua henkilön, joka on ansioitunut killan toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä, kun vähintän 2/3 läsnäolevista kannattaa kutsumista killan kokouksessa.

8 §

Killan ulkojäseneksi voidaan anomuksesta vuodeksi kerrallaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

9 §

Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus ottaa luonnollisen tai oikeushenkilön, joka sitoutuu suorittamaan kannatusjäsenmaksun.

10 §

Varsinaiset, ulko-, ja kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kertaalleen liittymismaksun, jonka suuruuden määrää killan vaalikokous. Varsinaisilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksu. Ulko-, ja kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää killan vaalikokous. 

11 §

Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta killan kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kunniaa tai hyvien tapojen vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä yksimielisellä päätöksellä. Ollessaan tyytymätön hallituksen erottamispäätökseen voi jäsen vedota killan kokoukseen jättämällä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vetoamiskirjelmän hallitukselle. Kannattavan jäsenen hallitus erottaa killasta, kun jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua puolen vuoden kuluessa sen erääntymisestä.


12 §

Killan päätösvaltaa käyttää killan kokous sekä toimeenpanovaltaa vaalikokouksen valitsema hallitus.

13 §

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

 

14 §

Kokouskutsu killan kokouksiin toimitetaan jäsenille tiedoksi vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta killan virallisella ilmoitustaululla. Killan kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Killan kokouksen päätösvaltaa käyttävät killan varsinaiset jäsenet. Killan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla jäsenillä, äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

15 §

Killan kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

16 §

Kilta kokoontuu: (Vaihdetaan kokousten käsittelyjärjestys säännöissä)

I Vaalikokoukseen marras-joulukuussa, jolloin ainakin

·       todetaan kokouksen päätösvaltaisuus;

·       valitaan hallituksen puheenjohtaja;

·       päätetään hallituksen koko ja valitaan muut hallituksen jäsenet;

·       valitaan isäntä ja emäntä;

·       valitaan killalle 2 toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä;

·       määrätään liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruus seniori ja kannattaville jäsenille;

·       käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

·       päätetään virallisesta ilmoitustaulusta.

 

II Vuosikokoukseen maalis-huhtikuussa, jolloin ainakin käsitellään

·       tilinpäätös;

·       toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen;

·       tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

·       valitaan fuksivastaava, jonka toimikausi on 1.5.-30.4.

 

III Ylimääräinen killan kokous pidetään, mikäli killan kokous niin päättää tai hallituksen aloitteesta tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kolmekymmentä (30) killan äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti killan hallitukselle. Killan hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

17 §

Ellei säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset killan kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa arpa.

18 §

Killan kokouksessa ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia pannaan pöydälle milloin viisi (5) kokouksessa läsnäolevaa äänivaltaista jäsentä sitä vaatii, ellei kokous 3/4 äänten enemmistöllä julista asiaa kiireelliseksi, jolloin se on käsiteltävä samassa kokouksessa.

19 §

Killan vaalikokous valitsee killan hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4 – 7 muuta jäsentä.

Killan hallitukseen valittavan henkilön on oltava valittaessa Kaplaakin varsinainen jäsen.

20 §

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

21 §

Hallituksen tehtävänä on

·       johtaa killan toimintaa;

·       kutsua koolle killan kokous;

·       valmistella killan kokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanna siinä tehdyt päätökset;

·       huolehtia killan hallinnosta sekä valvoa sääntöjen ja työjärjestyksen noudattamista;

·       valvoa killan omaisuuden ja talouden hoitoa;

·       valita jäsenet jaostoihin ja ohjata niiden toimintaa;

·       valvoa toimikuntien ja -henkilöiden sekä jaostojen toimintaa;

·       laatia tilinpäätös;

·       laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma;

·       päättää killan edustuksesta;

·       valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja

·       valita killalle tarvitsemansa toimihenkilöt, lukuunottamatta isäntää, emäntää ja fuksivastaavaa, jotka valitsee killan kokous

22 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi:

·       varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä tämän ollessa estynyt;

·       sihteeri, joka laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksista, huolehtii ilmoituksista sekä killan arkistoista;

·       rahastonhoitaja, joka hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;

·       muiden hallituksen jäsenten tehtävänjaosta hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan.

23 §

Puheenjohtajan tehtävänä on:

·       edustaa kiltaa ellei hallitus toisin päätä;

·       kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta;

·       esitellä killan kokoukselle hallituksen esitykset;

·       valvoa, että toimihenkilöt ja -kunnat sekä jaostot täyttävät tehtävänsä.

24 §

Killan kokous voi erottaa hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikauden, mutta tällöin on erottamisesta kokouskutsussa mainittava.

25 §

Jos hallitus kesken toimikauttaan erotetaan tai se eroaa tehtävästään, hoitaa se välttämättömät hallitukselle kuuluvat tehtävät siihen asti, kunnes uusi hallitus on killan kokouksessa valittu. Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan erotetaan tai hän eroaa tehtävästään, kutsuu hallitus tarvittaessa killan kokouksen koolle täydentämään hallitusta.

26 §

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta tiedotettu ja jos läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakaantuvat tasan on puheenjohtajan mielipide ratkaiseva, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat ja tarkastavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

27 §

Killan hallitus voi avukseen asioiden hoitamista varten asettaa jaostoja ja/tai toimikuntia sekä nimittää toimihenkilöitä. Edellä mainitut ovat toimistaan vastuullisia killan hallitukselle.

28 §

Jaostoissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus jaostojen kokouksissa.

29 §

Killan toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenten lisäksi isäntä, emäntä, fuksivastaava ja muut killan hallituksen valitsemat toimihenkilöt. Avoimet toimihenkilöpaikat tulee julistaa haettaviksi killan virallisella ilmoitustaululla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen valintaa.

30 §

Killan toimihenkilöt valitaan näissä säännöissä mainituin poikkeuksin kalenterivuodeksi kerrallaan, ellei toimikautta ole päätetty lyhyemmäksi.

31 §

Killan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

32 §

Killan taloudenhoitoa valvovat killan toiminnantarkastajat, joille rahastonhoitajan on toimitettava tilit tammikuun loppuun mennessä, kuitenkin vähintään 31 vuorokautta ennen killan vuosikokousta.

33 §

Toiminnantarkastajien lausunto tulee toimittaa killan hallitukselle viimeistään 21 vuorokautta ennen killan vuosikokousta.

34 §

Killan toiminnantarkastajien toimikausi on tarkastuksen alainen kalenterivuosi.

35 §

Killan tunnuksista ja merkeistä sekä niiden käytöstä määrätään killan kokouksen hyväksymässä merkkiohjesäännössä.

36 §

Milloin on valittavana yhtä (1) useampia henkilöitä, niin valinta on suoritettava suhteellista vaalitapaa käyttäen, jos ainakin kaksi (2) kokouksen äänivaltaista jäsentä sitä vaatii.

37 §

Päätös killan purkautumisesta on tehtävä 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden kokouskutsussa on asiasta mainittu. Kokousten välisen ajan on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Killan purkauduttua käytetään sen jäljelle jääneet varat killan tarkoitusta edistävään toimintaan.

38 §

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa, molemmissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

39 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.