PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja koordinoi tapahtumia ja killan resurssien käyttöä. Puheenjohtaja toimii hallituksen koordinoijana ja henkisenä tukena. Näihin tehtäviin ja ulkosuhteiden hoitaminen vaatii oman itsensä likoon panemista ja ymmärrystä ajankäytön hallinnasta. Puheenjohtaja edustaa kiltaa, vaalii suhteita sekä kokoonkutsuu / johtaa hallituksen kokoukset.

Tehtävät:

 • Hallituksen kokousten valmistelu ja esityslistojen tekeminen
 • Kokouksen puheen johtaminen, puheenvuorojen jakaminen ja kokousjärjestyksestä huolehtiminen
 • Toimintasuunnitelman toteutumisesta huolehtiminen
 • Aikatauluttaminen
 • Jatkuvuuden takaaminen
 • Edustaminen
 • Suhdeverkon ylläpito ja syventäminen
 • Kannustus ja motivointi
 • Visiointi

Tavoitteet:

 • Hyvä ilmapiiri hallituksen sisällä sekä hallituksen ja jäsenistön välillä
 • Hallituksen ja toimihenkilöiden yhteentoimiminen ja toimintasuunnitelman noudattaminen
 • Muutoksen mahdollistaminen
 • Suhteiden parantaminen ja ylläpito killan ulkopuolisten tahojen kanssa
 • Jatkuvuus (seuraavan vuoden hallitus ei joudu astumaan tyhjän päälle)

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Pidät haasteista ja organisointikykysi on vähintäänkin kohtalainen. Voit olla kiinnostunut detalji-tason tiedosta, mutta pystyt näkemään myös kokonaisuuden. Kykenet tarvittaessa pitäytymään suunnittelutasolla ja annat muiden hoitaa toteutuksen.

Sinulla on riittävästi aikaa ja mielenkiintoa kilta-asioiden hoitamiseen. Yllättäviä tilanteita voi syntyä, joten paineensietokyky ja asioiden priorisointi ovat ehdottomat kyvyt tämän tehtävän hoitamiseen. Kykenet motivoimaan itsesi tiukoissakin tilanteissa.

Et tyydy entiseen, vaan kannustat hallitustasi muutokseen. Diplomaattisuus on tärkeä ominaisuus omien tavoitteiden muuttamisessa hallituksen yhteisiksi tavoitteiksi. Tiedät mitä tapahtuu. Kykenet allokoimaan henkilöresurssit siten, että eri töitä suorittavat motivoituneet henkilöt. Tarvittaessa kykenet luomaan lisämotivaatiota henkilöille, joiden kanssa olet kanssakäymisessä. 

Olet toiminut aikaisemmin killan hallituksessa tai vastaavassa. 

Pystyt saavuttamaan muiden ihmisten luottamuksen ja luottamaan heihin.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

 • Johtamis- ja organisointikyvyn kasvaminen
 • Motivointi
 • Palautteen antaminen
 • Ihmisten johtaminen
 • Ajanhallinnan tehostuminen
 • Suhdeverkoston syntyminen: yritykset, ainejärjestöt, laitos, osasto, muut toimijat
 • Esiintymiskyvyn parantuminen
 • Ongelmanratkaisun tehostuminen
 • Rohkaistuminen päätöksentekoon ja vastuun kantamiseen

KV- JA ESTIEM-VASTAAVA

Kv- ja ESTIEM-vastaava toimii killan kansainvälisenä linkkinä. Kv- ja ESTIEM-vastaava on myös Local Responsible (LR) eli vastaa ESTIEM-toiminnasta Lappeenrannassa (Local Group Lappeenranta).

Tehtävät:

ESTIEM-vastaava osallistuu ESTIEM-tapahtumiin ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään niitä myös Lappeenrannassa. ESTIEM-vastaava on yhteistyössä muiden tuta-kiltojen kanssa ja edustaa kiltaa kaksi kertaa vuodessa Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden keskusjärjestön (ESTIEM) yleiskokouksissa (Council Meeting) jossain päin Eurooppaa. Hän järjestää vuosittain TIMES (Tournament in Managerial and Engineering Skills) –kilpailun ja on mukana ESTIEMin päätöksenteossa. Myös killalle tulevat yliopiston sisäiset kv-asiat ovat jatkossa ESTIEM-vastaavan ja kv-toimihenkilön vastuulla.

Tavoitteet:

 • KV-toiminnan tuominen osaksi killan luonnollista toimintaa.
 • ESTIEM-toiminnan jatkuvuus ja kehitys Lappeenrannassa
 • Killan tunnettuus muualla Euroopassa

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Tehtävä vaatii diplomaattista asennetta ja avoimuutta. ESTIEM-vastaavan on kyettävä kommunikoimaan ja tuomaan asiansa selkeästi esille ainakin englanniksi. Hänen on myös kyettävä pitämään yllä yhteistyösuhteita yrityksiin ja osastoon, mikä korostuu erityisesti tapahtumia järjestettäessä.

Mitään aikaisempaa kokemusta vastaavista toimista ei tarvitse olla, kunhan hakija on asiasta kiinnostunut, kielitaitoinen, reipas, ennakkoluuloton ja riittävän vastuuntuntoinen.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Euroopanlaajuisen kontaktiverkoston ja kohentuvan kielitaidon. Tehtävä tarjoaa myös uusia ystäviä, kehittyvät vuorovaikutustaidot ja lisääntyvän itsevarmuuden. Myös organisointikyky kehittyy vuoden aikana huimasti.

OPINTOVASTAAVA

Opintovastaava valvoo kiltalaisten etuja ja pyrkii auttamaan opintoihin liittyvissä ongelmissa. Opintovastaava pitää yhteyttä osaston opintoneuvojaan ja opintosihteeriin ja organisoi prujujen vaihtoviikon lisäksi harjoitustyöoppaaseen liittyvät koukerot.

Tehtävät:

Opintovastaavan vastuulla on edustaa kiltaa erilaisssa toimikunnissa ja työryhmissä. Hän osallistuu myös LTKY:n kopo- ja sopojaostojen tapaamisiin.

Lisäksi opintovastaava pitää yhteyttä osastoon ja välittää näille jäsenistön terveisiä. Opintovastaavan velvollisuuksiin kuuluu näiden lisäksi kurssipalautteen kerääminen jokaiselta periodilta ja niiden tulosten välittäminen osastolle.

Tavoitteet:

 • Kurssipalautteen kerääminen
 • yhteydenpito osaston suuntaan
 • Opintoihin liittyvä edunvalvonta

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Hakijalta vaaditaan luovuutta ja oma-toimisuutta tehtävien suorittamiseksi sekä innokkuutta näiden loppuunsaattamiseksi. Reippaus ja avoimuus sekä diplomaattisuus ovat eduksi etenkin toimiessasi linkkinä osaston suuntaan.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Mahdollisuuden oppia uutta, kehittää organisointikykyjäsi sekä saada äänesi kuuluviin opintoihin liittyviä epäkohtia huomatessasi.

TALOUSVASTAAVA

Talousvastaavan vastuulla on varmistaa killan taloudelliset toimintaedellytykset. Hänen sormiensa lävitse kulkee koko killan rahavirta. Talousvastaava toimii puheenjohtajan rinnalla ns. hallinto- tai tukitiimissä esittäen nasevat mielipiteensä asiaan kuin asiaan, varsinkin jos siihen liittyy rahan käyttö.

Tehtävät:

 • Taloushallinto:
 • Kirjanpito
 • Budjetointi (Tiimien ja suurimpien tapahtumien budjetit)
 • Tilinpäätös
 • Talousarvio
 • Juoksevat asiat (Laskujen maksu, myynnin seuraaminen…)
 • Toiminnan taloudellinen koordinointi ja ennusteiden laatiminen
 • Tilanneraportointi killan hallitukselle
 • Jäsenluettelon ylläpito

Tavoitteet:

Killan taloudellisen kokonaiskuvan hahmottaminen ja järkevä talouden ohjaus. Nollatulos tilinpäätöksessä, onnistunut budjetointi ja budjettien noudattaminen. Talousvastaavan harteilla lepää myös jäsenistöä tyydyttävä resurssien jako ja osaltaan toiminnan kehittäminen.

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Talousvastaava on luonteeltaan tunnollinen ja järjestelmällinen. Hän pystyy hahmottamaan kokonaisuuksia ja toisaalta käsittelemään yksittäisiä asioita tarkasti. Hän on sosiaalinen ja huumorintajuinen ja pystyy näitä ominaisuuksiaan hyödyntäen ohjaamaan killan taloutta hyvässä hengessä ilman suurempaa hampaiden kiristelyä. Talousvastaavan on oltava vastuullinen ja pitkäjänteinen.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Tehtävässään talousvastaava hankkii arvokasta käytännön kokemusta yhdistyksen taloushallinnosta ja yhdistystoiminnasta. Talousvastaavan suhdeverkosto laajentuu niin killan, yo-kunnan, osaston kuin yritystenkin suuntaan. Talousvastaavan tehtävistä on apua myös tuta-opinnoissa.

 

EXCURSIOVASTAAVA

Excursiovastaavan toimena on järjestää viihdyttäviä seuramatkoja ympäri Suomea (ja joskus jopa ulkomaille!).

Tehtävät:

Excursiot ovat yksi perinteikkäimmistä ja pidetyimmistä opiskelijatapahtumista. Kaplaakin excursiovastaava järjestää Kaplaakin jäsenille ja muillekin Skinnarilan Vapaavaltion asukkaille erilaisia excursioita eli yritysvierailuja/bussimatkoja eri puolille Suomea. Kaplaakin ekskursiovastaava hoitaa toimikautensa aikana ainakin kolmen excursion järjestelyt: Fuksikursio syksyllä, Kotimaan Rankka kevättalvella ja KotiSeutuKursio wappuna. Näiden lisäksi hän on usein se henkilö, joka hoitaa kuljetusten järjestelyt, jos joskus bussikyytejä tarvitaan. Excursiovastaava on yhteydessä liikennöitsijöihin, muiden kaupunkien opiskelijajärjestöihin ja yritysten edustajiin hoitaessa toimeaan.

Tavoitteet:

 • Hauskojen ja viihdyttävien seuramatkojen järjestäminen
 • Myös muiden tapahtumien (esim. teatteriretki) kuljetusten onnistuminen

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Olet ollut vähintään yhdellä, mutta toivottavasti myös useammalla excursiolla jo aiemmin. Uskallat tarttua puhelimeen ja ottaa yhteyttä eri tahoihin (mm. muut opiskelijajärjestöt) hoitaessasi toimeasi. Olet sosiaalinen, järjestelykykyinen ja useimmiten kun muiden meno hyytyy, niin sinä jaksat vielä.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Suhteita ulkomaailmaan, järjestelykyvyn parantumista, kokemusta, vastuuta, uusia ystäviä sekä taatusti hauskoja excursioita (koska sinä itse järjestät ne! 🙂

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on hoitaa ja kehittää Kaplaakin suhteita yrityksiin ja muihin vastaaviin tahoihin. Tehtävä on vaativa, mutta tulevaisuutta ja työelämää ajatellen erittäin palkitseva.

Yrityssuhdevastaavan pesti on monessakin mielessä erittäin kiinnostava ja hyvä vaihtoehto, jos haluat haastetta elämääsi ja näyttöjä kyvyistäsi.

Tehtävät:

Yrityssuhdevastaavan tärkein tehtävä on pitää yllä suhteita nykyisiin yhteistyökumppaneihimme ja nuuskia uusia mielenkiintoisia kumppaniehdokkaita. Yrityssuhdevastaava vaalii Kaplaakin imagoa ja yhteistyöpotentiaalia relevantteja yrityksiä ajatellen. Myös haalareiden hankinta ja toimittaminen fukseille kuuluu yrityssuhdevastaavan tehtäviin.

Tavoitteet:

 • Yritysyhteistyön tyytyväisyys ja jatkuvuus
 • Killan rahoituspohjan turvaaminen
 • Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen
 • Haalarimainosten myynti
 • Kaplaaki Network –toiminnan laajentaminen uusien yhteistyökumppanien avulla

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Olet diplomaattinen ja yhteistyökykyinen. Ymmärrät yrityksien tarpeita ja kykenet asiakaslähtöiseen toimintaan. Niin kirjallinen kuin suullinen kommunikaatiotaitosi tulee olla hyvällä tasolla, sillä tulet käyttämään paljon aikaasi sähköpostien ja kirjeiden kirjoittamiseen sekä puhelimessa.

Valmiista kontakteistasi yrityskenttään on hyötyä, mutta ne eivät ole välttämättömyys aikaisempien yritysvastaavien ylläpitämän kontaktitietokannan ja hyvän maineen ansiosta. Myöskään henkilöauton käyttömahdollisuudesta ei ainakaan ole haittaa.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

 • Kontaktiverkoston yhteistyöyrityksiimme
 • Itsevarmuutta tuleviin haasteisiin
 • Lisääntyneet vuorovaikutustaidot
 • Kokemusta hallitustyöskentelystä
 • Parantunutta organisointikykyä

PROJEKTIVASTAAVA

Projektivastaavan tärkein tehtävä on vuosijuhlien järjestäminen. Projektivastaava toimii vuosijuhlien pääjärjestäjänä apunaan vuosijuhlatoimikunta ja myös tarvittaessa koko muu hallitus. Lisäksi projektivastaavan tehtävinä on muiden killan tapahtumien, kuten sitsien järjestäminen yhdessä isännän ja emännän kanssa.

Tehtävät: 

Projektivastaavan vastuulla on järjestää vuoden hienoin tapahtuma eli vuosijuhla. Vuosijuhlien järjestäminen alkaa heti hallitusvuoden alussa ja toimeen on tartuttava välittömästi projektivastaavaksi valinnan jälkeen. Tutkijoiden yö on yhteinen projekti koulutusohjelman kanssa, jossa projektivastaava vastaa käytännön koordinoinnista ja järjestelyistä yhdessä osaston edustajan kanssa. Sitsit ja muut killan tapahtumat järjestetään yhdessä killan muiden toimijoiden kanssa, mutta projektivastaavalla on tapahtumista päävastuu.

Tavoitteet:

 • onnistuneet vuosijuhlat
 • teekkariperinteiden kunniakas jatkuminen
 • jäsenistön aktivoiminen
 • budjetin noudattaminen
 • suhteiden luominen ja ylläpito muihin opiskelijoihin

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Vuosijuhlia järjestäessä tärkeää on aktiivisuuden ja asiaan paneutumisen lisäksi uskaltaa kysyä neuvoa aiemmilta järjestäjiltä. Perinteitä tulee osata kunnioittaa mutta joitakin asioita myös kyseenalaistaa. Muissa projekteissa aktiivisuus ja oma-aloitteisuus on olennaista. Innokkuus ja kekseliäisyys ovat plussaa. 

Projekteista on hyvä olla aiempaa kokemusta. Vuosijuhlat vaativat hyvää organisointikykyä sekä projektin hallintaa.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Ehdottomasti kokemuksia ja uuden oppimista. Vuosijuhlia ja muita projekteja (esim. tutkijoiden yö, sitsit, cocktail tilaisuudet) järjestäessä saat paljon uusia kontakteja muihin kiltoihin, järjestöihin ja yrityksiin. Projektivastaavan pestissä sinulla on mahdollisuus kehittää uusia perinteitä killalle ja parantaa jäsenistölle tarjottavaa toimintaa.

 

SIHTEERI

Sihteeri on useimmiten ensimmäisen vuoden opiskelija. Sihteerin tehtäviin kuuluu Kaplaakin hallituksen kokouksissa sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjojen laadinta.

Tavoitteet:

 • Tarpeellisen tiedon kulkeutuminen jäsenistölle
 • Siistit ja selkeät pöytäkirjat
 • Tapahtumien valokuvaus

Hakijalta edellytetään:

Sinulla on hyvä ilmaisutaito ainakin kirjallisesti, jotta pöytäkirjat ovat selkeitä ja miellyttäviä lukea. Sihteerin homma ei vaadi erityisiä atk-taitoja. Aktiivisuus, reippaus, tarkkuus ja oma-alotteisuus ovat sihteerin tuikitärkeitä ominaisuuksia.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Tehtävä tarjoaa luonnollisesti kaikki hallitustoiminnan edut, sillä sihteeri osallistuu muun hallituksen mukana paljon muuhunkin kuin hallituksen kokouksiin. Toimenkuvan myötä tulevat tutuksi mm. kokoustekniikka ja pöytäkirjojen kirjoittaminen. Tehtävien lomassa myös ilmaisutaito kehittyy entisestään.

EMÄNTÄ JA ISÄNTÄ

Isäntä ja emäntä ovat lähes poikkeuksetta ensimmäisen vuoden opiskelijoita. He tulevat loistavasti toimeen ihmisten kanssa ja vastaavat nimikkeidensä mukaisesti kiltalaisten viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista opiskelun ulkopuolisissa asioissa.

Tehtävät:

Isäntä ja emäntä järjestävät saunailtoja toisten kiltojen kanssa (n. 1 kerta/kk) PK 5: kerho-/saunatiloissa. He huolehtivat myös hallituksen kokousten tarjoiluista ja erinäisten tapahtumien (esim. sitsit) ruoka- ja juomahuollosta. Emäntä ja isäntä toimivat yhdessä hallituksen ja muiden toimihenkilöiden kanssa tapahtumien organisoinisoijina, joten tehtävät eivät rajoitu ainoastaan nautintoaineisiin.

Emäntä ja isäntä huolehtivat kiltahuoneen kahvitasapainosta ja edistävät osaltaan kiltahuoneen viihtyvyyttä.

Tavoitteet:

 • Iloiset saunaillat
 • Teekkariperinteiden kunniakas jatkaminen
 • Killan edustaminen

Hakijan suositeltavat ominaisuudet:

Leppoisa ja rento, huumorintajuinen, kekseliäs, aktiivinen, oma-alotteinen ja vastuuntuntoinen. Auto plussaa, mutta tarvittaessa tavaroiden kuljetukseen löytyy useimmiten kulkuneuvo, joten auto ei todellakaan ole välttämätön.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Ehdottomasti kokemuksia ja uuden oppimista. Saunailtoja, sitsejä jne. järjestäessä saa paljon uusia kontakteja muihin kiltoihin ja ainejärjestöihin sekä kehittää organisointikykyään. Isännän tai emännän pestissä saat paljon kavereita ja sinulla on mahdollisuus olla tuomassa hyvää mieltä jäsenistölle.

 

LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMIHENKILÖ

Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö avustaa eri vapaa-ajan tapahtumien järjestämisessä ja vastaa tervehenkisten liikuntatapahtumien järjestämisestä.

Tehtävät:

Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö toimenkuvaan kuuluu avustaa projektivastaavaa sekä isäntää ja emäntää killan vapaa-ajan tapahtumien järjestämisessä. Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö vastaa myös killan omien ja yliopiston (kiltaolympialaiset) liikuntatapahtumien järjestäminen yhdessä muiden kiltojen kanssa. Toimihenkilö tulee tekemään yhteistyötä LTKY:n ja mahdollisesti myös muiden yliopiston liikuntamahdollisuuksia kehittävien tahojen kanssa.

Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilön tulee järjestää vähintään kaksi tervehenkistä tapahtumaa vuoden aikana. Hänen tulee myös edistää ja kehittää jatkuvasti Kaplaakin jäsenistön tietoutta yhteisistä salivuoroista ynnä muista vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksista.

Tavoitteet:

 • Tervehenkiset liikuntatapahtumat
 • Jäsenistön kannustaminen liikkumaan
 • Rennot ja kaikille sopivat vapaa-ajan tapahtumat
 • Killan yhdyslinkki Kiltaolympialaisiin

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Tehtävä vaatii oma-aloitteisuutta ja hyvää kommunikointikykyä. Liikunta- ja vapaa-aikatoimihenkilö on suositeltavaa olla itse aktiivinen ja innostunut liikkuja, joka osaa kannustaa myös muita liikkumaan. Myöskään aiemmasta kokemuksesta erilaisten tapahtumien järjestäjänä ei ole haittaa.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle:

Ehdottomasti kokemuksia ja uuden oppimista! Saat arvokasta kokemusta erityisesti liikunta ja muiden vapaa-ajan tapahtumien järjestämisestä sekä yleisesti kiltatoiminnasta. Luot kontakteja muihin kiltoihin sekä sinulla on ainutkertainen mahdollisuus päästä kehittämässä uusia perinteitä killalle.

FUKSIVASTAAVA

Fuksivastaava toimii killan osalta fuksien esikuvana jo ohjaajana. Tehtävät painottuvat fuksiviikkojen ja wapun lisäksi vapaa-aikaan ja erilaisiin tapahtumiin. Fukseille fuksivastaava on tärkeä henkilö oman tutorin lisäksi ja fuksivastaava oppiikin tuntemaan liki kaikki omat fuksinsa.

Tehtävät:

Koordinoi fuksien vapaa-ajan toimintaa ja tapahtumia. Fuksivastaava on olennainen henkilö tapahtumia kehitettäessä ja hän tekee tiivistä yhteistyötä muiden kiltojen fuksivastaavien ja LTKY:n vapaa-ajan sektorin kanssa. Hän toimii myös yhtenä linkkinä kiltojen ja ylioppilaskunnan välillä.

Kaikki nämä tehtävä kulminoituvat fuksipistelästäkkeeseen, johon fuksivastaava merkkaa fuksin käymät tapahtumat ja suorittamat tehtävät. Fuksivastaavan tehtäviin kuuluu myös koordinoida Fukslaakin tekeminen muun hallituksen tuella.

Tavoitteet:

 • Tutustuttaa fuksit toisiinsa
 • Luoda rento ilmapiiri
 • Saada fuksit mukaan teekkarielämään
 • Kehittää teekkarielämää ja “Skinnarilan henkeä”
 • Missä mennään -raportointi killan hallitukselle

Hakijan suositeltavat ominaisuudet:

Tuntee ja tietää Skinnarilan tapahtumat ja vapaa-ajan aktiviteetit. Tulee kaikkien ihmisten kanssa toimeen ja jaksaa ”näyttäytyä” tapahtumissa kokovuoden ajan.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Loistavan verkoston ja paljon uusia tuttavuuksia. Ilmaisia bileitä ja unohtumattomia kokemuksia ja hetkiä. Kokonaiskuvan killan toiminnasta.

PR-TOIMIHENKILÖ

PR-toimihenkilön päätoiminen tehtävä on välittää Kaplaakin jäsenistöä koskevaa tietoa jäsenille sekä suodattaa tarpeeton tieto turhaan sähköpostia kuormittamasta.

Tehtävät:

Tiedottaja tiedottaa killan jäseniä killan järjestämistä tapahtumista sekä informoi tarpeen mukaan myös yleisemmistä tapahtumista. PR-toimihenkilö käyttää omaa harkintaansa välittäessään ylioppilaskunnalta, muilta killoilta ja ulkopuolisilta tahoilta tulevia ilmoituksia ja mainoksia. Uutisten ja tapahtumailmoitusten päivittäminen killan kotisivuille kuuluvat myös hänen toimenkuvaansa. PR-toimihenkilö päivittää killan tapahtumista aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet:

 • Tarpeellisen tiedon kulkeutuminen jäsenistölle
 • Kotisivujen laadukas ilme ja päivittäminen
 • Kaplaakin näkyvyyden parantaminen sosiaalisessa mediassa

Hakijalta edellytetään:

Sinulla tulee olla hyvä ilmaisutaito ainakin kirjallisesti, jotta ilmoitukset ovat selkeitä ja miellyttäviä lukea. Kekseliäisyys on ominaisuus, josta on apua varsinkin tapahtumamainoksia kirjoiteltaessa. Mieleenpainuva ja puoleensavetävä mainos vaikuttaa suuresti tapahtuman saavuttamaan suosioon. Tiedottajan pestissä tietojenkäsittelytaidot ovat plussaa, mutta erikoisosaamista ei vaadita.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Tehtävä tarjoaa luonnollisesti kaikki hallitustoiminnan edut, kuten paljon uusia kavereita ja mahdollisia hyödyllisiä kontakteja työelämääkin ajatellen. Lisäksi ilmaisutaitosi kehittyy entisestään ja pääset toteuttamaan itseäsi.

TEK- JA ALUMNITOIMIHENKILÖ

Tekniikan Akateemisten Liitolla on jokaisessa killassa kiltayhdyshenkilö. Hän jakaa kiltalaisille tietoa kaikista TEK:n palveluista ja muista TEK:n liittyvistä asioista sekä pyrkii rekrytoimaan yhdessä tutoreiden ja hallituksen kanssa mahdollisimman monet fuksit liittymään TEK:iin. TEK-kiltayhdyshenkilö toimii linkkinä liiton ja opiskelijan välillä ja edustaa kiltaa puheenjohtajan kanssa TEK:n vuosittaisissa tapahtumissa. TEK-kiltayhdyshenkilö toimii TEK:n edustajana killassa sekä on toimihenkilönä mukana myös muussa Kaplaakin toiminnassa.

Toimihenkilön tulee olla myös yhteydessä Kaplaakin Alumni ry:n kanssa: tiedottaa heidän kuulumisistaan, osallistua Kaplaakin Alumnin hallituksen kokouksiin, sekä kehittää Kaplaakin ja Kaplaakin Alumnin välistä yhteispeliä mm. vierailevilla alumneilla ja luoda alumnien avulla muun muassa yrityssuhteita Kaplaakille.

KILTAHUONETOIMIHENKILÖ

Kiltahuonetoimihenkilö pitää huolta kiltahuoneen järjestyksestä, maito- ja kahvivarastojen täydentämisestä sekä kiltahuoneen asiaankuuluvasta viihtyvyydestä. Myös aktiivista osallistumista killan tapahtumiin pidetään tärkeänä.

Tavoitteet:

 • Kiltahuoneen viihtyvyyden säilyttäminen
 • Maito- ja kahvivaraston ylläpitäminen siten, etteivät ne pääse loppumaan
 • Mahdollinen avunanto muiden toimijoiden sitä tarvitessa

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Olet järjestelmällinen ja osaat olla luomassa hyvää ilmapiiriä kiltahuoneelle. Olet innovatiivinen keksimään erilaisia keinoja maidon ja kahvin hakemiseen, tai sinulla on mahdollisuus käyttää autoa. Avuliaisuus on yksi vahvoista osa-alueistasi ja tykkäät olla monessa mukana.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle:

Järjestelmällisyyden ja organisointikyvyn parantumisen lisäksi pääset tutustumaan Kaplaakin toimintaan ja saat uusia kokemuksia opiskelun ohella. Pääset myös vaikuttamaan kaplaakilaisten sydämen eli kiltahuoneen viihtyvyyteen.

KV-TOIMIHENKILÖ

Kv-toimihenkilö auttaa Kaplaakin Kv- ja ESTIEM-vastaavaa killan kansainvälisissä asioissa. Kv-toimihenkilö tulee toimimaan Kv- ja ESTIEM-vastaavan kanssa killan kansainvälisenä linkkinä sekä yliopistoon että ESTIEMiin liittyvissä aiheissa.

Tehtävät:

Kv-toimihenkilön suurin tehtävä on Kv- ja ESTIEM-vastaavan avustaminen killan Kv- ja ESTIEM- aiheisissa asioissa. Kv-toimihenkilö osallistuu ESTIEM-tapahtumiin ja avustaa niiden järjestämisessä Lappeenrannassa yhdessä Kv- ja ESTIEM-vastaavan kanssa. Kv-toimihenkilölle kuuluu ESTIEM-toiminnanssa mukana oleminen. Killalle tulevat yliopiston sisäiset kv-asiat ovat sekä Kv- ja ESTIEM-vastaavan että Kv-toimihenkilön vastuulla.

Tavoitteet:

 • KV- ja ESTIEM-vastaavan avustaminen
 • KV-toiminnan tuominen osaksi killan luonnollista toimintaa
 • ESTIEM-toiminnan jatkuvuus ja kehitys Lappeenrannassa
 • Tuotantotalouden maisterivaiheen KV-opiskelijoiden huomioiminen ja aktivoiminen.

Hakijan suositeltavia ominaisuuksia:

Tehtävä vaatii diplomaattista asennetta ja avoimuutta. KV-toimihenkilön on kyettävä kommunikoimaan ja tuomaan asiansa selkeästi esille englanniksi. Hänen on myös kyettävä pitämään yllä yhteistyösuhteita yrityksiin ja osastoon, mikä korostuu erityisesti tapahtumia järjestettäessä. Mitään aikaisempaa kokemusta vastaavista toimista ei tarvitse olla, kunhan hakija on asiasta kiinnostunut, kielitaitoinen, reipas, ennakkoluuloton ja riittävän vastuuntuntoinen. Kaplaakin KV- ja ESTIEM -vastaava tulee avustamaan KV-toimihenkilöä, joten KV-toimihenkilö ei tule jäämään yksin.

Mitä tehtävä tarjoaa sinulle?

Tämä tehtävä tarjoaa sinulle euroopanlaajuisen kontaktiverkoston ja erittäin kattavan kuvan ESTIEMin toiminnasta. Tehtävän myötä vuorovaikutustaitosi ja kielitaitosi tulevat kasvamaan huimasti. Myös organisointikykysi kehittyvät vuoden aikana merkittävästi.

MAISTERI- JA LAHTITOIMIHENKILÖ

Kaplaakissa aloittaa joka vuosi paljon maisteriopiskelijoita. Maisteri- ja Lahtitoimihenkilö vastaa

heidän perehdyttämisestä opiskelijaelämään. Hän toimii myös yhteyshenkilönä Lahden

kampuksen opiskelijoihin ja tiedottaa heitä Kaplaakista ja sen tarjoamasta edunvalvonnasta ja

muista eduista.

Tehtävät:

Maisteri- ja Lahtitoimihenkilö järjestää ja koordinoi maistereille sopivia tapahtumia. Hän

tutustuttaa syksyn alussa maisterit toisiinsa järjestämällä yhteistä tekemistä sekä toimii

yhteyshenkilönä maistereille killan asioista. Tehtäviin kuuluu myös mahdollistaa Kaplaakin etujen

hyödyntäminen Lahden kampuksen opiskelijoille ja orientaatiopäivänä maisteri- ja

Lahtitoimihenkilö onkin paikalla ja toteuttaa muun muassa haalarisovituksen sekä Kaplaakin

jäseneksi liittymisen. Maisteri- ja Lahtitoimihenkilö toimii yhteistyössä LTKY:n kanssa Lahden

kampusta koskevissa asioissa ja tekee maisterifukslaakin, joka sisältää tietoa myös Lahden

kampuksesta ja sen käytännöistä.

Tavoitteet:

 Tutustuttaa maisterifuksit toisiinsa

 Luoda maisteriopiskelijoille mielekkäitä tapahtumia

 Saada Lahden kampuksen opiskelijoita integroitua Kaplaakin toimintaan

 Olla matalan kynnyksen tuki maisteriopiskelijoille killan asioissa

 

Hakijan suositeltavat ominaisuudet:

Sinun tulee olla helposti lähestyttävä sekä perillä killan asioista, jotta osaat antaa oikeata

informaatiota maisteriopiskelijoille. Olet aidosti kiinnostunut toiminnan järjestämisestä

maistereille. Maisteri- ja Lahtitoimihenkilön tulee lisäksi omata ongelmanratkaisukykyä sekä halua

innostaa maisterivaiheen aloittaneita opiskelijoita mukaan kiltamme toimintaan.

 

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?

Mahdollisuuden verkostoitua maisteriopiskelijoihin, sekä kokemuksia tapahtumien järjestämisestä

sekä ylipäätään kiltatoiminnasta ja -aktiivisuudesta. Maisteri- ja Lahtitoimihenkilön pestissä pääset

toimimaan eri sidosryhmien, kuten yliopiston ja LTKY:n kanssa ja saat näkökulmaa, millaisia

tapahtumia maisterivaiheen aloittaneet opiskelijat toivovat.

Kaplaakissa aloittaa joka vuosi paljon maisteriopiskelijoita. Maisteri- ja Lahtitoimihenkilö vastaa
heidän perehdyttämisestä opiskelijaelämään. Hän toimii myös yhteyshenkilönä Lahden
kampuksen opiskelijoihin ja tiedottaa heitä Kaplaakista ja sen tarjoamasta edunvalvonnasta ja
muista eduista.
Tehtävät:
Maisteri- ja Lahtitoimihenkilö järjestää ja koordinoi maistereille sopivia tapahtumia. Hän
tutustuttaa syksyn alussa maisterit toisiinsa järjestämällä yhteistä tekemistä sekä toimii
yhteyshenkilönä maistereille killan asioista. Tehtäviin kuuluu myös mahdollistaa Kaplaakin etujen
hyödyntäminen Lahden kampuksen opiskelijoille ja orientaatiopäivänä maisteri- ja
Lahtitoimihenkilö onkin paikalla ja toteuttaa muun muassa haalarisovituksen sekä Kaplaakin
jäseneksi liittymisen. Maisteri- ja Lahtitoimihenkilö toimii yhteistyössä LTKY:n kanssa Lahden
kampusta koskevissa asioissa ja tekee maisterifukslaakin, joka sisältää tietoa myös Lahden
kampuksesta ja sen käytännöistä.
Tavoitteet:
 Tutustuttaa maisterifuksit toisiinsa
 Luoda maisteriopiskelijoille mielekkäitä tapahtumia
 Saada Lahden kampuksen opiskelijoita integroitua Kaplaakin toimintaan
 Olla matalan kynnyksen tuki maisteriopiskelijoille killan asioissa

Hakijan suositeltavat ominaisuudet:
Sinun tulee olla helposti lähestyttävä sekä perillä killan asioista, jotta osaat antaa oikeata
informaatiota maisteriopiskelijoille. Olet aidosti kiinnostunut toiminnan järjestämisestä
maistereille. Maisteri- ja Lahtitoimihenkilön tulee lisäksi omata ongelmanratkaisukykyä sekä halua
innostaa maisterivaiheen aloittaneita opiskelijoita mukaan kiltamme toimintaan.

Mitä tehtävä tarjoaisi sinulle?
Mahdollisuuden verkostoitua maisteriopiskelijoihin, sekä kokemuksia tapahtumien järjestämisestä
sekä ylipäätään kiltatoiminnasta ja -aktiivisuudesta. Maisteri- ja Lahtitoimihenkilön pestissä pääset
toimimaan eri sidosryhmien, kuten yliopiston ja LTKY:n kanssa ja saat näkökulmaa, millaisia
tapahtumia maisterivaiheen aloittaneet opiskelijat toivovat.